وسایط

خپل مختاري سياره انتخاب کړئ او د رزرو موقعیت ته لاړ شه.

رزرو کول :


موټروګاډي :


ورځي بيه :


سازولی سال :

فلټر

ترتیب کول :

ورځي قيمتونه په تنزل کې

په روزني قيمتونو پورته کول

نسبت لرې ماډل

لاسرسی ماډل


ماډل : 2017

رنګ :

کیلومیټر : 150


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :4,000,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :3,700,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :3,500,000 IR Toman
 • میاشتی :115,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :115,000,000 IR Toman

ماډل : 2017

رنګ :

کیلومیټر : 150


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :3,800,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :3,600,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :3,500,000 IR Toman
 • میاشتی :105,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :105,000,000 IR Toman

ماډل : 2014

رنګ :

کیلومیټر : 150


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :3,500,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :3,200,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :3,000,000 IR Toman
 • میاشتی :85,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :85,000,000 IR Toman

ماډل : 2010

رنګ :

کیلومیټر : 150


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :3,500,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :3,200,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :3,000,000 IR Toman
 • میاشتی :90,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :90,000,000 IR Toman

ماډل : 2012

رنګ :

کیلومیټر : 150


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :3,500,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :3,200,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :3,000,000 IR Toman
 • میاشتی :90,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :90,000,000 IR Toman

ماډل : 2014

رنګ :

کیلومیټر : 150


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :2,500,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :2,500,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :2,500,000 IR Toman
 • میاشتی :60,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :60,000,000 IR Toman

ماډل : 2009

رنګ :

کیلومیټر : 150


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :2,500,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :2,300,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :2,200,000 IR Toman
 • میاشتی :60,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :60,000,000 IR Toman

ماډل : 1396

رنګ :

کیلومیټر : 200


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :3,000,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :3,000,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :3,000,000 IR Toman
 • میاشتی :70,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :70,000,000 IR Toman

ماډل : 1395

رنګ :

کیلومیټر : 200


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :1,500,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :1,500,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :1,500,000 IR Toman
 • میاشتی :30,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :30,000,000 IR Toman

ماډل : 1395

رنګ :

کیلومیټر : 200


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :1,200,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :1,200,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :1,200,000 IR Toman
 • میاشتی :30,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :30,000,000 IR Toman

ماډل : 1394

رنګ :

کیلومیټر : 200


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :1,200,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :1,200,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :1,200,000 IR Toman
 • میاشتی :30,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :30,000,000 IR Toman

ماډل : 1395

رنګ :

کیلومیټر : 200


 • د بلنه ورځي قيمت
 • پنځ ورځې تر څومره :1,100,000 IR Toman
 • پنځ تر بیسته ورځونه :1,100,000 IR Toman
 • بیسته تر او سیه روزونه :1,100,000 IR Toman
 • میاشتی :29,000,000 IR Toman
 • د ودیعې مقدار :29,000,000 IR Toman